Happy Birthday ‘Yong Hwa’ Love Project บอกให้รู้ว่าเรารัก

Happy Birthday ‘Yong Hwa’ Love Project บอกให้รู้ว่าเรารัก เนื่องในวันเกิด 2018.6.22
 แจกแบนเนอร์ 100 ชิ้น ที่ร้านซอลบิง สยามสแควร์ ซอย 2
เพียงซื้อเมนูใดก็ได้ รับทันทีแบนเนอร์ 1 ชิ้น / 1 เมนู
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – จนกว่าของจะหมด
Happy Birthday ‘Yong Hwa’ Love Project บอกให้รู้ว่าเรารัก
FRANCHISE CONTACT
02-060-0145
E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com