ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร์ The Hurricane Heist รอบพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 50 ท่านที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ The Hurricane Heist รอบพิเศษด้วยนะคะ จะมีใครกันบ้าง ไปเช็ครายชื่อกันเลย (หมายเหตุ : หากผู้โชคดีท่านไหนไม่ได้ยืนยันรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ทักท่านไปตามช่องทางต่างๆ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 จะถือว่าสละสิทธิ์)

 

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล Movie Preview : The Hurricane Heist

1 นิตยา พิทักษ์กุล
2 สุชาดา หล่อศิริไพบูลย์
3 สุกานดา หล่อศิริไพบูลย์
4 พชร มณีโชติ
5 กรภัค ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
6  Sumataroch Diff
7 วิภาวัลย์ เจริญสุข 
8 นริศรา มาศเมฆ
9 ศรัณยู นาถยืนยัง
10 บุณยรัตน์ มาสิลีรังสี 
11 อลิสา 
12 วรัญญา ศรีโอภาศ
13 ศิวนันท์ ศรีโรจน์นพคุณ
14 จุฬาวลัย แสนเขื่อน
15  Gatoey กะเตย
16 ดวงพร ศรีสิทธิเดโช
17 ปิยดา แสนเขื่อน
18 ศุขนิจ มนทิรมาโนชญ์
19 มิ่งกมล ศิลาธนาโชติ
20  Pantira Noisri 
21 พรพิรุณ จันทร์แดง 
22 สุพจชัย ตั้งมณีพิทักษ์
23 พลอยเพ็ชร จึงคูพัฒนา
24 พงศ์เพชร เหล่าพินิจสถิต
25 วรัญญู จันทร์เพริศพราย
26 อุไรวรรณ วิสาพรม
27 จินทภา  หลวงประสาร
28 Nattakarn Rasamit
29 นิสากร เวทการ
30 จันทนา วุฒิกาญจนกุล 
31 ณัฐรินทร์ พิชิตวรโรจน์
32  Th’Anisorn Ounsamai
33  Pie PN
34 วสวัตติ์ ณัติกีรติโรจน์
35 อุษา ดารณีพันธ์
36 แวฮัสนี ดือเระ
37  nusun_dr
38 ปุณณ์รัตน์ พันพุด
39 คฑารัตน์ ศรีเบญจกุล
40  มนทิพย์ ยิ้มละมัย 
41 นพมาศ. บุญธรรมจินดา
42 ภิญญรัตน์ จินดารัศมี 
43 พรทิพย์ เหล่ารัตนไพบูลย์
44 ดวงทิพย์ ศรีสิทธิเดโช 
45 วิทยา ลังโคตร
46  Take N-Atom
47  Tranwimol Sookmak 
48 สุดจิตต์ สวนเศรษ 
49 ประสิทธิชัย แก้วพิชัย 
50 ต่อศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร์ The Hurricane Heist รอบพิเศษ
E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com